Общи условия по договора / Плащания

Общо условия по договора / ОУД / - Плащания

МЕДИКОНС – Медицинско Консултативно Обслужване

 

§1. Област на действие.

 

Общо търговсите условия (ОУД) са валидни за цялата търговска връзка между клиент (поръчител) и фирма МЕДИКОНС (изпълнител).

 

Промяна на условията по договора и специалните условия ще бъдат оповестени на поръчителя писменно.

 

ОУД ще бъдат автоматично признати от поръчителя при подписване на договора.

§ 2. Даване на поръчката и услуги.

 

         2.1. Поръчката на клиента се смята за приета, когато бъде потвърдена писмено от страна на изпълнителя или когато се започне с изпълнението на поръчката.

         2.2. Поръчките могат да бъдат направени писмено по пощата, факс или по уговорените ел. пътища.

         2.3. Уговорки, които не са в договора или не са отбелязани отделно писмено, не са валидни.

         2.4. Поръчителят ще бъде веднага информиран при невъзможност за изпълнение на услугата. Евентуално направени плащания или други услуги от страна на поръчителя, ще бъдат веднага възстановени. Други изисквания на поръчителя са изключени.

 

§ 3. Плащания

 

При всички цени е включен законният ДДС.

 

§ 4. Заплащане, компенсиране и задържане (плащане и срок).

 

         4.1.  Всички услуги се заплащат 100 % предварително.

         4.2.  Всички медицински услуги се заплащат съобразно GOÄ.

         4.3. Компенсирането следва по така уговорените цени или бива посочен един друг начин на заплащане (обща сума, часово заплащане).

         4.4.  Поиска ли поръчителя една услуга неспомената в договора, така изпълнителя има право на допълнително/особено  заплащане. Това важи и в случай, когато е уговорена една обща сума. При поискване от страна на поръчителя на услуга непосочена в договора, изпълнителят има право на допълнително/особено плащане.

         4.5. Услуги, извършени от изпълнителя без поръчка, се заплащат, ако  същите бъдат изрично признати от поръчителя.

         4.6. При поискване от страна на поръчителя на допълнителни документи, пресмятания или други документи, които не са посочени в договора, той трябва да ги заплати.

         4.7. Поръчителят е задължен, ако не е договорено по друг начин, да заплати сумата за извършваната услуга на изпълнителя в срок до 10 дни, считано от денят на започване изпълнението на услугата. След изтичането на този срок поръчителят се намира в забава, без да е необходимо едно предизвестие от изпълнителя.

         За точност на плащането се счита постъпването на сумата при изпълнителя.

         4.8. Поръчителят има право на компенсиране или задържане, само тогава, когато неговите претенции са конкретизирани и са приети в сила или когато те са признати от изпълнителя. Едно право на компенсиране може да бъде упражнено само тогава, когато неговото изискване засяга основното договорно отношение.

 

 

 

§ 5.  Срок на изпълнение

 

         5.1. Посочените от изпълнителя срокове на изпълнение се разбират като приблизителни срокове на изпълнението. Те не са задължителни, освен ако изрично не е посочена уговорка за спазване на сроковете.

         5.2. Ако изпълнението бъде преустановено за по – дълго време, без това услугата да стане невъзможна, така извършените услуги до момента на преустановяване на изпълнението трябва да бъдат заплатени според цените по договора, също следва да се заплатят вече възникналите за изпълнителя разноски, съдържащи се в договорните цени на  неизпълнената част на услугата.

         5.3. Уговорените срокове на изпълнение се удължават, ако пречката по една или друга причина възниква от рисковата област на поръчителя, ако възникне от непридвидими и неизбежни ситуации, по времето, когато пречката съществува. Влияния на метеорологичните условия по време на изпълнението на услугата, за които е било нормално да се допуснат по време на даването на поръчката, не важат като пречка.

 

       

§ 6. Задължение за участие на клиента / пациента.

 

Необходимите за изпълнението документи трябва да бъдат дадени безплатно и в дадения срок на изпълнителя.

 

 

§ 7. Клауза за поверителност.

 

         7.1. Данни свързани с личноста на нашите клиенти, ще бъдат преработени и използвани съобразено с Националният закон за защита на лични данни.

         7.2. Изпълнителят се задължава да се отнесе поверително с  всички получени от поръчителя документи, отнасящи се към лични или служебни данни.

         7.3. Документи не се изпращат обратно на поръчителя, те остават при изпълнителя за статистически цели.

 

§ 8. Ограничаване на отговорност

 

Изпълнителят отговаря за щетите възникнали за поръчителя, на  неговите законни представители или упълномощени помощници, причинени чрез грубото му умишлено и небрежно поведение. В случай на посегателство върху живота, тялото или здравето по вина на изпълнителя, както и значителни договорни задължения или по разпоредбите на Закона за отговорност за продукта, изпълнителят носи отговорност и при занижена небрежност. В други случаи отговорноста се изключва. 

 

 

§ 9. Жалби

 

Оплаквания на поръчителя, особено при изтичане на сроковете за обжалване, се отнасят/прилагат по съответно действащите закони.

 

§ 10. Салваторска клауза

 

В случай, че единични условия на един договор или на някои негови приложения, са невалидни или ще бъдат такива, валидността на другите условия остава запазена/незасегната. Страните се задължават, да заместят невалидните условия с такива разпоредби, които по смисъл са най-близо до анулираните. Същото важи и при празноти в договора.

 

§ 11. Упражнително право

 

За всички недоразумения и неуредени въпроси възникнали от смисъла на договора важи правото на Федерална Република Германия.

 

§ 12 Място на изпълнение и юрисдикция.

 

         12.1.  Фирма МедиКонс е със седалище Хановер.

         12.2. Юрисдикцията в договорните отношения с нашите клиенти е седалището на нашата фирма – град Хановер.